Informations
Desperation Move : barre de vie rouge ou mode Hyper activé
Super Desperation Move : barre de vie rouge et soit mode Hyper activé, soit Power Gauge remplie
Super Chain : mode Hyper activé ou Power Gauge remplie
Corps à corps
coup avec arme
coup désarmé
Ranmaru et Obunaga sont jouables avec un code.
Mouvements de base
coup de poing faible
coup de poing fort
coup de pied faible
coup de pied fort
dégainer / rengainer
ramasser son arme
coup puissant
mode Hyper
dash avant
dash arrière

Sasuke
Hishô Getsu
+
Shô Kû KyakuSen
+
Shô Kû Kyaku Retsu
(saut) +
Hishô Ken
+
+
+
Shin Geki Ha
+
Zanku Bakusôjin
+
Shipû Ret Shin Geki
+
Shô Shin Ko Hû Baku
+
Shimon Satsu
, , , , +
Kamui
Fuga
+
Ryutoh Ga
+
Sakki
+ x 3
Kaen Jin Onezame
(saut) +
Flying Dragon God Kick
(saut) +
Zugai Kyoga
+
Kiretsuzan Chikemuri
+
Onifuji Metsu
+
Yami Kaenjin Onishibari
+ , , , , +
ou
, , , +
Karasu
Karasu Yaiba
+
Hayate Bane
+
Yami Karasu
+
+
+
Ridare Bane
+ +
ou à répétition
Hane Yaiba
(saut) +
Hop Hane Yaiba
+
Kikyo Shoheki
+
Batsu
+
Onmyo Karasu
+
Karasu Jigoku no Mai
+
Kurui Yaiba
, , , , +
ou
, , , , , +

Unzen
Dai Fusai Geki
Dai Gokusatu Geki
+
Inga Oho
+
Daichi Meido
+
Zainin Sabaki
+
Zange Kakugo
+ x 3
Meimyaku Mizin
(2 sec) +
Tokoyo Okuri
+
Yomi Okuri
+
Indô Watashi
+
Dotô Engokusatsu
, , , +
Natsume
Jinku Zan
+
Hyakki Rensai
+ à répétition
Gôzan Geki
+
Asuka
+
Toha Sen Geki
+ x 3
Tenha Rekkyaku
+
Gekijin Hôwa
+
Tokoyo Okuri
+
Oh Satsu Genmuryoran
Goku Ryogokusatsusyo
+
Muen Ryushungeki Minagoroshi
+ , + , + +
ou
+ , + , + , , +
Raiga
Raigeki Satsu
+
Chirairyû
Raigeki Satsu + +
Ikazuchi Chiryû
(2 sec) +
Ikazuchi Tenryû
(2 sec) +
Bakurai Geki
(2 sec) +
+
+
Raishinsho
(2 sec) +
Raiga Bakumu
+
Senco Raizin
+
Bakuraigeki
+
Raijin Kôrin
, , , , +

Kasumi
Kakyaku Ensen Syu
+
Hisen Syu
+
Hiryu Sen
(saut) +
Hiten Kyaku
(2 sec) +
Tensin Senpu
Hiten Kyaku +
Hiten Kyaku
Hiten Kyaku +
Hienbu
Hiten Kyaku + +
Hesen Tyugeki
(2 sec) +
Hizan Geki
+ x 3
Hisentô
+
Hiensen
+
Hisen Enbujin
+
Ôgi Kacho Ryoran
, , , , +
ou
, , , , +
Goemon
Bakuen Sho
+
Kaen Sho
+
Jitekkyu
+
Gôgekihô
+
Tekkyu Kaengoku
+
Tenchu Baku
+ x 3
Dogôhô
+
Rekka Senmetsusho
+
Anki Sôjagyô
+
Messatsu Tekkenchu
+ , , +
Houoh
Kusenkô
(2 sec) +
Chiretsusen
(2 sec) +
Houoh Tenbu
(2 sec) +
Haja Reihadô
+
Kishinzan
+
+
+
Bosatsusyo
+
Dainichi Syanasyo Rai
+
Musô Taiyôken
+
Hôhô Hishô
, , ,  +

Tenho
Jubaku Fu
+
Senku Dan
+
Shugoju Retsu Dan
5 sec puis relaché
Senmetsu Sho
à répétition
Tenmaen Satsujin
+
Senpu Ken
+
+
+
Taikyoku Ha
+
Haisenhô
+
Senjin Fuja
+
Shura Hôja
+ 5 sec puis relaché
Kokushimuso
, , ,  + , +
Ranmaru
Mugen Sakura
+
Genzanbu
+
Renôka
+
Genzanbu Koku
(saut) +
Genôbu
+
+
+
Musô Meibaku
+
Utahime Yakyoku
+
Mugen Ôka
+
Genma Sôshô
+
Meiro Sanka
, , , ,  +
Nobunaga
Rakuhôzan
+
Dairoku Tenmakyô
+
Kokusen Renkansatsu
+
Hisô Tenbu
(2 sec) +
Senkai Muzan Tenda
(2 sec) +
Chiretsu
Senkai Muzan Tenda + +
Jinmetsu
Chiretsu + +
Onreibaku
+
Meidô Rokubôkoku
+
Gokuen Rankenbu
+
Meidô Rinne
+
Banshô Kaijin
+ , , , ,  +

   
 

SITES FILS